Werkervaring sinds terugkomst in Nederland (September 2012 – Oktober 2016)

Gemeente Lelystad, Projectleider Peutertalent

Peutertalent is een innovatief VVE pilot project met als doel, alle peuters zonder achterstand door te laten stromen naar de basisschool. In dit project willen wij aantonen dat het mogelijk is de (verborgen) talenten bij kinderen te ontwikkelen en een goede start op de basisschool te realiseren door het ontwikkelen van de competenties van de professionals, in combinatie met een goed doordacht en uitgevoerd pedagogisch-educatief concept en daadwerkelijke ouderbetrokkenheid. De verificatie vindt plaats door een wetenschappelijk vastgesteld en begeleid meet- en analyse protocol. De veronderstelling is, dat met de resultaten, leerervaringen, reflecties en brainstorm sessies waardevolle en uitvoerbare veelbelovende opties uitgewerkt kunnen worden ten behoeve van verbreding en versterking van de kwaliteit van de (VVE-)opvang in Lelystad.

Stichting Kindercentra Lelystad (nu Stichting GO = Groei en Ontwikkeling)
Training : Communicatie met ouders

Deze training kiest als startpunt een reflectie op eigen denkkaders en bewustwording van eigen waardeoriëntaties. De reden hiervoor is dat opvoeden en ontwikkelingsstimulering in de dagelijkse praktijk voor een belangrijk deel bepaald wordt door eigen waarden en denkkader over opvoeding en ontwikkeling. Video-opnamen worden gebruikt om inzichtelijk te maken waar de kracht van iedere medewerker zit en op welke onderdelen er versterkt kan worden. De training resulteert in een persoonlijk concreet plan van aanpak ontwikkeld door samenspraak met de trainers en toetsing bij de mede cursisten. Dit plan van aanpak (inclusief tijdspad) wordt onderdeel van het persoonlijk ontwikkelingsplan en wordt meengenomen in functioneringsgesprekken.

Gemeente Steenwijkerland

Beleidsnotitie ontwikkelen voor en samen met ouders voor kindercentra, (basisscholen en voorschoolse instellingen), op basis van landelijk beleidskader VVE, knelpunten analyse, focusgroep discussies met ouders en strategische sessies met personeel. Per instelling een plan van aanpak mbt ouderbeleid (ontwikkelingsstimulering thuis).

Gemeente Zaltbommel, Rapportage VVE Resultaten

De gemeente Zaltbommel heeft met de 12 voorscholen/peuterspeelzalen en 16 basisscholen. Buro Westbrinck gevraagd zorg te dragen voor het verzamelen, verifiëren, analyseren en rapporteren van de resultaten voor het schooljaar 2015 – 2016.

Gemeente Zaltbommel, Ouderbeleid ontwikkelen en het realiseren van ontwikkelingstimulering thuis

Op verzoek van de gemeente Zaltbommel is er een intensief begeleidingstraject uitgevoerd op gebied van ouderbeleid en ontwikkelingstimulering voor 12 voorscholen/peuterspeelzalen en 16 basisscholen. De volgende vier uitgangspunten stonden hierbij centraal: Focus – Ouderbetrokkenheid is een veelomvattend begrip. Het is raadzaam om te focussen op ontwikkelingsstimulering. Daarvan kan verwacht worden dat ouders en kinderen er profijt van hebben. Dus: liever keuzes maken, dan denken ‘laat honderd bloemen bloeien’.
Energie – Kies voor activiteiten die de deelnemers, instellingen en ouders, energie geven en inspireren. Als ouders de activiteiten plezierig vinden, leidt dat ertoe dat kinderen ze ook plezierig vinden. Hoe bereik je dat: geen schooltje spelen, maar spelenderwijs leren!
Kwaliteit – Zodra doelen en activiteiten zijn gekozen, ga daar voor de volle 100% voor. ‘Alle kleine beetjes helpen’ is geen goed uitgangspunt. Activiteiten worden geborgd, door middel van instrumenten als checklists, planning op een activiteitenkalender en evaluatie.
Maatwerk – De bovengenoemde drie uitgangspunten betekenen niet dat er één uniform geldende aanpak is voor alle peuterspeelzalen/vroegscholen. Er zijn verschillen tussen peuterspeelzaallocaties en basisscholen en die vragen om maatwerk.

Op basis van deze uitgangspunten zijn op alle locaties inspiratie en begeleidingssessies uitgevoerd gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van concrete activiteiten om de ontwikkeling van kinderen daadwerkelijk thuis te stimuleren. Dit traject wordt aangevuld en gecomplementeerd met twee trainingen, de eerste gericht op communicatie met ouders en de tweede training is gericht op interactievaardigheden. Training: Communicatie met ouders (zie Lelystad)

Gemeente Zaltbommel, Training Interactie vaardigheden

De training interactie vaardigheden is ontwikkeld op verzoek van de gemeente Zaltbommel, VVE basisschool – Voorschool. Als basis voor de training is de interactietheorie van Riksen Walraven gebruikt. Hier heeft de pedagogisch medewerker verreweg de grootste invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. In dit kwaliteitsmodel worden de volgende 6 taal-en interactievaardigheden onderscheiden in de omgang met kinderen waarover pedagogisch medewerkers moeten beschikken om de pedagogische basisdoelen optimaal te kunnen realiseren, namelijk:
- Sensitieve responsiviteit;
- Respect voor autonomie van het kind;
- Structureren en grenzen stellen
- Praten en uitleg geven
- Ontwikkelingsstimulering
- Begeleiden van interacties tussen kinderen

In de training worden video-opnamen gebruikt om inzichtelijk te maken waar de kracht van iedere werknemer zit en op welke onderdelen er versterkt kan worden. Het eindresultaat is een concreet plan voor verbetering van de interactie te ontwikkelen door elke deelnemer, in samenspraak met de groep en de trainer. In de aanloop voor het maken van dit plan komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan de orde.

Gemeente Harderwijk, Realiseren van VVE Resultaatafspraken en doorontwikkeling VVE

De gemeente Harderwijk heeft een proces geïnitieerd om met alle betrokkenen tot resultaat afspraken te komen voor VVE. Tijdens dit proces is duidelijk geworden dat voor een aantal aspecten verdere doorontwikkeling gewenst is. Het gaat hierbij om de volgende gezamenlijke opgaven: Het realiseren van een effectieve (warme) overdracht tussen VVE- locaties en basisscholen, 100% bereik van doelgroep kinderen realiseren en om het Non bereik op creatieve wijze aan te pakken en stoppen. Tevens wordt er gezamenlijk een gemeentelijk Ouderbeleid ontwikkelt, gekoppeld aan de implementatie van concrete ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie op de 5 VVE Basisscholen en op alle 12 VVE Peuterspeelzalen.

Gemeente Nunspeet, Realiseren van VVE resultaatafspraken en bereik van VVE kinderen verhogen

Resultaatafspraken VVE ontwikkelen en vastleggen in een convenant ten behoeve van de gemeente, voorschoolse instellingen en het basisonderwijs.
Bereik van VVE doelgroepkinderen is verhoogd van 3 naar 93 kinderen door een gezamenlijke werkstrategie te bedenken en uit te voeren. Tevens is het Opstapje project ingevoerd om juist die kinderen en ouders te bereiken die om principiële redenen geen peuterspeelzaal of voorschool bezoeken. Bureau West Brinck heeft verschillende toeleiding strategieën ontwikkeld en heeft de start van het Opstapje project gecoördineerd.

Gemeente Putten, Realiseren van VVE resultaatafspraken en doorontwikkeling VVE en ouderbeleid

Met alle partijenen is er intensief gewerkt om resultaatafspraken VVE te ontwikkelen die passen bij alle betrokken instellingen en scholen. Tevens is er een convenant opgesteld ten behoeve van de gemeente, voorschoolse instellingen en het basisonderwijs, dat gezamenlijk is ondertekend. Concrete activiteiten zijn er ontwikkeld voor alle voorscholen, samen met alle betrokken partijen, inclusief ouders, om de ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie daadwerkelijk te versterken. Het gaat hierbij om activiteiten die door ouders en kinderen als leuk en plezierig worden ervaren zodat het geen schooltje spelen thuis is!

Gemeente Steenwijkerland

Beleidsnotitie ontwikkelen voor en samen met ouders voor kindercentra, (basisscholen en voorschoolse instellingen), op basis van landelijk beleidskader VVE, knelpunten analyse, focusgroep discussies met ouders en strategische sessies met personeel. Per instelling een plan van aanpak mbt ouderbeleid (ontwikkelingsstimulering thuis).

Stichting Swazoom Amsterdam

Methodiek ontwikkeling en training. Methodiek ontwikkeling voor opvoedingsondersteuning aan "Interculturele kwetsbare gezinnen" in stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost.

Oberon Utrecht

Adviestraject Amsterdam's kindvolgsysteem om uiteindelijk te komen tot een uniforme kindobservatie en digitale registratie van de ontwikkeling van elk VVE kind.

Stichting Kindercentra Lelystad

Ouderbeleid ontwikkelen voor kindercentra, op basis van landelijk beleidskader VVE, knelpunten analyse, focusgroep discussies met ouders en strategische sessies met personeel. Per instelling een plan van aanpak mbt ouderbeleid.

Vereniging voor Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Geintegreerde Kwaliteitsverbetering van de uitvoering van VVE op basis van de 0-meting van de Inspectie voor het onderwijs, voor alle voorscholen die behoren tot de Vereniging.

Gemeente Nijkerk

Resultaatafspraken VVE ontwikkelen en vastleggen in een convenant ten behoeve van de gemeente, voorschoolse instellingen en het basisonderwijs

Stichting Kindercentra Harderwijk

Ouderbeleid ontwikkelen en Kwaliteit van de uitvoering versterken.
Beleidsnotitie ontwikkelen voor kindercentra, op basis van landelijk beleidskader VVE, knelpunten analyse, focusgroep discussies met ouders en strategische sessies met personeel. Per instelling een plan van aanpak mbt ouderbeleid (ontwikkelingsstimulering thuis) ontwikkelen.
Geintegreerde Kwaliteitsverbetering van de uitvoering van VVE op basis van de 0-meting van de Inspectie voor het onderwijs, voor alle voorscholen

Bernard van Leer Foundation

Plan van aanpak voor een Child to Child School readiness programma in Uganda
Plan van aanpak voor een Child to Child project in Tanzania

Trainer pedagogische vakken met specifieke aandacht voor ouderbeleid

Hoe om te gaan met ouders van verschillende etnische achtergrond.
Training voor personeel van kinderopvang instelling, in het kader van Voor-en Vroegschoolse Edukatie (VVE).

Trainer pedagogische vakken

Docent Pedagogiek en psychologie voor MBO Medewerkers in de Kinderopvang en het Peuterspeelzaalwerk